สำนักคอมพิวเตอร์

เลือกประเภทแบบฟอร์ม
เลขที่ ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ คำอธิบาย แบบฟอร์ม
32 รายงาน รายงานปัญหาการใช้เครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี (ระหว่าง 18-23 ส.ค.48) - รายงานปัญหาการใช้เครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี (ระหว่าง 18-23 ส.ค.48)  (Hits:471)
31 รายงาน รายงานสถานการณ์แพร่กระจายไวรัส ภายใน มศว (ระหว่าง 29 ก.ค.-10 ส.ค.48) - รายงานสถานการณ์แพร่กระจายไวรัส ภายใน มศว (ระหว่าง 29 ก.ค.-10 ส.ค.48)  (Hits:155)
30 คู่มือ คู่มือการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสชื่อ OfficeScan และติดตั้ง Windows/Software Update Service (SUS) สำหรับผู้ใช้ (User) - คู่มือสำหรับผู้ใช้(user) ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสชื่อ OfficeScan และติดตั้ง Windows/Software Update Service (SUS) และมาตรการล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปล่อยไวรัสออกมา  (Hits:343)
29 แบบฟอร์มภายในหน่วยงาน Template การจัดทำเอกสารประกอบการอบรม - Template การจัดทำเอกสารประกอบการอบรม  (Hits:751)
28 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF - การสร้างเอกสาร PDF ทั้งแบบการ Scan เอกสาร และ การแปลงแฟ้มเอกสาร MS Office การใช้เครื่องมือใน PDF ในการปรับเอกสาร PDF เช่น การใช้ Bookmark การสร้าง Hyperlink การกำหนด Properties เพื่อการป้องกันเอกสาร และการค้นหาคำ เป็นต้น  (Hits:1002)
  (Hits:674)
  (Hits:600)
27 แบบฟอร์มบริการ การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย - การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย  (Hits:343)
26 สื่อแนะนำ นำเสนอภาพรวมสำนักคอมพิวเตอร์ (การตรวจเยี่ยม จาก สมศ.) - นำเสนอภาพรวมสำนักคอมพิวเตอร์ (การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.)  (Hits:187)
25 แผ่นพับ แนะนำเกี่ยวกับรหัสผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri ID) - แนะนำเกี่ยวกับรหัสผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri ID)
สำหรับ นิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2548

  (Hits:2416)
24 สื่อแนะนำ แนะนำระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย(SUPREME2004) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา - แนะนำระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย(SUPREME2004) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  (Hits:151)
23 แบบฟอร์มราชการ บันทึกขอหนังสือรับรองบุคลากร - ขอหนังสือรับรองบุคลากร  (Hits:968)
22 แบบฟอร์มภายในหน่วยงาน รายงานการเข้าร่วมสัมมนา / ฝึกอบรม / ประชุม - รายงานการเข้าร่วมสัมมนา / ฝึกอบรม / ประชุม  (Hits:988)
21 สื่อแนะนำ แนะนำสำนักคอมพิวเตอร์ - การนำเสนอภาพรวมสำนักคอมพิวเตอร์
  (Hits:242)
20 แบบฟอร์มราชการ รายงานการประชุม (แบบ 2) - รายงานการประชุม (แบบ 2 สำหรับประชุมบุคลากร)  (Hits:3751)
19 แบบฟอร์มราชการ รายงานการประชุม (แบบ1) - รายงานการประชุม (แบบ1)  (Hits:3880)
18 แบบฟอร์มราชการ วาระการประชุม - วาระการประชุมและเตรียมเอกสารวาระการประชุม  (Hits:4186)

[<- Prev ] [1]  2  [3] [ Next -> ]
ค้นหาข้อมูลแบบฟอร์มหน่วยงาน
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่)