ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

โพธิวิชชาลัย สระแก้ว ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าที่โพธิวิชชาลัย สระแก้ว วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ทั้งวัน
ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้

การแก้ปัญหา เปิดระบบไฟฟ้า ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   yadak@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   yadak@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 27 สิงหาคม 2558    เวลา  09:20 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 27 สิงหาคม 2558    เวลา  14:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 5 ชั่วโมง 10 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005