ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไฟฟ้าดับอาคาร 16


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องด้วยไฟฟ้าดับ อาคาร 16 เวลา 6.20น. ทำให้ห้องคอมพิวเตอร์กลางไม่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี ได้ และการไฟฟ้ากำลังดำเนินการเข้ามาแก้ไขโดยด่วน

การแก้ปัญหา การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   nakornb@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   nakornb@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 24 กันยายน 2558    เวลา  06:20 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 24 กันยายน 2558    เวลา  07:20 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005