ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

แจ้งปิดระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชั่วคราว


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชั่วคราว ในวันที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ อาคาร 16 ห้อง 209 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของห้องคอมพิวเตอร์กลางกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งจะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ระบบไวเลส ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี ณ มศว ประสานมิตร ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
อนึ่ง ในส่วนของ มศว องครักษ์ ยังสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบไวเลสแลน ได้ตามปกติ ยกเว้นการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย และระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 1-5030
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านได้ทราบทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

E-mail ผู้ประกาศ   yadak@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   pakpoom@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 24 มกราคม 2559    เวลา  16:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 24 มกราคม 2559    เวลา  18:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005