รอบรั้ว มศว
 
SWU Startup แรงบันดาลใจสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สถาบันการอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายและเป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม อีกทั้งยังมีการสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ และพัฒนา จิตสำนึกสาธารณะให้แก่นิสิตในฐานะที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดการสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Activities) SWU Startup Talk สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนน สุขุมวิท23 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานนี้ว่าส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัดอบรมสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ (Innovative Startup) โดยหวังว่านิสิตจากคณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีรายวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สามารถนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้อนาคต จะเกิดการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในแวดวงธุรกิจต่างๆ มาให้ความรู้ เช่น หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับของคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรกิจการเพี่อสังคมของคณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น
ทั้งนี้มีวิทยากรที่ให้เกียรติบรรยายความรู้แก่นิสิตและผู้ร่วมงาน ได้แก่ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) แถลงความร่วมมือ ร่วมด้วยคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง Builk.com และอดีตนายกสมาคม Thailand Tech Startup ดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ลีเกิล ไดรฟ์ จำกัด (iTAX) คุณชาตรี วัจฉละญาณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด คุณสุสรพล วัฒนะโชติ คุณวรวุฒิ ไชยศร CSR Expert บริษัท TRUE Corp. และ รองศาสตราจารย์ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งการบรรยายความรู้จะสร้างความตื่นตัว ตระหนักรับรู้ การบ่มเพาะและการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษา อันจะก่อให้เกิดการผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะ พัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจ Startup ของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นิสิตเรียนรายวิชาด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ภัทรพร หงษ์ทอง/ข่าว
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร /ภาพถ่าย


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2560