รอบรั้ว มศว
 
คณะพลศึกษา มศว จัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศไทย 4.0:นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา
 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว) โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และคณาจารย์ คณะพลศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญการทำผลงานวิจัยของคณาจารย์และของนิสิตเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ การวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจะเข้มแข็งได้นั้น การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยสร้างเสริมได้ในหลายลักษณะซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนิสิตให้สามารถทำการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0 : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา อีกด้วย ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงยิม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คณะพลศึกษา : ข่าว/ภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560