รอบรั้ว มศว
 
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน
 
เมื่อวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน ปีที่2 โดย นำนิสิตร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทำกิจกรรม และร่วมกับประชาชนชุมชนและนักเรียนบ้านหนองหัวช้างปลูกป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่า และอนุรักษ์ป่าเชิงสัญลักษ์เพื่อลดการลักลอมเผาป่า ตัดไม้ ...สรุปผลจากการดำเนินงานในปีที่1 สามารถยุติการลักลอบเผาป่า และการตัดไม้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และมีพืชผัก เห็ด เกิดขึ้นให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน

 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560