รอบรั้ว มศว
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้งนี้ โดยจะให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 วงเงินประกันที่บริษัทให้ความคุ้มครอง ดังนี้
1. ผลประโยชน์พื้นฐาน (กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต) จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนอกเหนือจากอุบัติเหตุ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)


ส่วนกิจการนิสิต : ข่าว/ภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560