รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับ รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. นายภานุกร คงไสยะ
2. นายนราธิป ปราโมทย์
3. นางสาวปัทมาพร น่าดู
4. นางสาววิจิตรา ทองพิมพ์
5. นางสาวศิลป์ศุภา ติ๊บตุ้ย
6. นางสาวมัลลิกา คำมี
7. นางสาวปิยะนุช พะลัง
8. นายกิตตินันท์ สังข์ทอง
9. นายคุณานันต์ สงนุ้ย
10. นางสาวอัญชลี พิมพ์ศร
11. นางสาวณัฐฐมาศ มากเจริญ
12. นางสาวทิพมาศ แบบอย่าง
13. นางสาวภัทราวรรณ ใยสุวงศ์
14. นางสาวสิรินญา ไพเราะ
15. นางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา
16. นางสาวเฌอมาลย์ คำหล้า
17. นางสาวชลดา ผู่พานิช
18. นายณราดล บุตรโสม
19. นางสาวนัชชา จันทร์แก้ว
20. นางสาวกชพร ภูศรีสม
21. นางสาวธนพร กิจนาวา
22. นายมารุตต์ แสงสุข
ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนาม กลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม” ใน "โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560" โดยมี นายภานุกร คงไสยะ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)​​​ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560