รอบรั้ว มศว
 
ฝ่ายวิชาการ มศว จัดโครงการ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ มศว จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : หลักสูตร Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 71 ท่าน อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก ผลงานดีเด่นจากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม Active learning ในปี 2558 และ 2559 ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้
1. อาจารย์เมทินี ทนงกิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
2. อาจารย์ ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
3. อาจารย์วณารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ คณะกายภาพบำบัด
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ข่าว/ภาพ : นางสาวฐิตราภรณ์ คำสัตย์ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา


 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560