รอบรั้ว มศว
 
บัณฑิตวิทยาลัย มศว เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ( สคบท ) ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยปีนี้บัณฑิตวิทยาลัย มศว ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ( สคบท ) ดังกล่าว โดยมีผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานด้วยความมีมิตรไมตรีอย่างอบอุ่น และ ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้ที่จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานการศึกษาเพื่อพัฒนาร่วมกัน ภายหลังคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้ไปศึกษาดูงานที่เขื่อนขุนด่านปราการชลของนครนายกเพื่อน้อมนำหลักแนวคิดของของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการบริหารกิจการงานในหน้าที่ด้านต่างๆ ให้สำเร็จผลยิ่งขึ้น

เครือข่ายประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย : ข่าว-ภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560