รอบรั้ว มศว
 
นิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานในระดับ A
 
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภชัย สุพรรณ นายศรัณยพงศ์ กรินทร์ไตรทิพย์ และ นางสาว
สุธีกานต์ มณีจันทรา นิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานต้นแบบ กฟผ. แม่เมาะ รุ่น 2/2560 ในระดับ A (นิสิตเป็น 1 ใน 60 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 600 คน)
วสินี ไขว้พันธุ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว: ข่าว-ภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560