รอบรั้ว มศว
 
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดงานโครงการวันโรคกระดูกพรุน
 
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิดโครงการวันโรคกระดูกพรุน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน อาหารที่เหมาะสมสำหรับป้องกันโรคกระดูกพรุน ยารักษาโรคกระดูกพรุน การดูแลตนเอง และการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยทีมแพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พร้อมทั้งพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ข่าว/ภาพข่าว : งานผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560