รอบรั้ว มศว
 
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสระแก้ว” ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

ข่าว : วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ภาพ: ปนัดดา ประทุมรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561