รอบรั้ว มศว
 
มศว มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม เปิดพื้นที่จัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติจากจังหวัดนครนายก ในการเป็นพื้นที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างสมเกียรติ โดยมีการแสดงที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครนายก โดยมีผู้แสดงจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครนายกมากถึง 250 คน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 เกิดขึ้นจากการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างมีอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ในปีการศึกษา 2560 งานครั้งนี้จึงมีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยใส่ใจการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ประการที่สอง เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา ประการสุดท้าย เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณะชน
ภายในงานจะจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ หลากหลายทั้ง ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะดนตรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อมีทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถและความต้องการของตนเอง โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน สถาบันอาชีวศึกษา สถานประกอบการมาจัดแสดงและแนะแนวการศึกษาและอาชีพอีกด้วย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี เปิดเผยว่า “การส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถ ความถนัด ความมีตัวตนออกมาแสดงศักยภาพในด้านการแข่งขันนั้น นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองอันเป็นหลักในการศึกษา ที่จะพัฒนาคนให้ตรงกับสิ่งที่เค้ามี คือความสนใจ ตัวตนและความถนัด เป็นเรื่องที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาคนของชาติเรานั้นไปสู่ศักยภาพของการแข่งขันได้อย่างดียิ่ง งานศิลปหัตถรรมนั้นไม่เพียงแต่มีงานที่จะต้องใช้หัตถกรรมเท่านั้น แต่เราได้พัฒนาไปถึงขั้นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากการประกวดแข่งขันที่เริ่มมีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็น คนไทย 4.0”
ด้าน ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีโอกาสได้รับใช้สังคมโดยการใช้พื้นที่จัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเริ่มก่อตั้งมาจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจนพัฒนามาสู่การเป็นวิทยาลัยการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนควบคู่กับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การรับใช้สังคมตามแนวนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยเองก็มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก จึงถือว่าเป็นความโชคดีของชาวนครนายกและมหาวิทยาลัยที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่พึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”วารุณี สิรินทร์ /ข่าว
ศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์/ถ่ายภาพ
ภัทรพร หงษ์ทอง/เรียบเรียง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561