รอบรั้ว มศว
 
หน่วยแพทย์พระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ มศว รับเสด็จฯ
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ มศว และทรงเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559


ข่าว/ภาพ : งานผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559