รอบรั้ว มศว
 
คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มศว เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม
 
ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. วาสนา นามพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเวียดนาม และอาจารย์ เชียม เหงียน อาจารย์ผู้สอนภาษาเวียดนามเป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ Thai Nyugen University และ VNU University of Social Sciences and Humanities ณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2560ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560