รอบรั้ว มศว
 
มศว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิสิต มศว บัณฑิตไทยไม่โกง
 
ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และชมรมต่อต้านคอร์รัปชั่น มศว ร่วมมือกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิสิต มศว บัณฑิตไทยไม่โกง ตอน "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา" เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระตุ้น และปลูกจิตสำนึก เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงพลังการไม่ยอมรับการทุจริต และเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่มนิสิต มศว โดยวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมมอบเงินรางวัลให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ ในหัวข้อ "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา" จำนวน 7 รางวัล กิจกรรมแสดงนิทรรศการต่อต้านการโกง และกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง บทบาท ทิศทาง และการปลูกฝังเยาวชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560