รอบรั้ว มศว
 
2 บุคลากร มศว ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ
 
จากการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นในสาขาวิชาชีพมาโดยลำดับขั้นตอน จนนำมาสู่การผ่านการรับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงาน ก.พ. ให้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 รวม 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร และ นายประจวบ จั่วขั้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยความรู้สึกภูมิใจในรางวัลสำคัญนี้ว่า “รางวัลนี้เป็นรางวัลระดับประเทศที่เป็นรางวัลแรกในชีวิต แต่ก่อนหน้านี้สมัยที่เรียนในต่างประเทศก็เคยได้รับรางวัลจากงานวิจัยมาแล้วและเคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 3 ปีซ้อนตอนที่ทำงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว สำหรับผม ผมคิดว่ารางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ระยะเวลาของประสบการณ์ที่ทำงานมาสำคัญกว่า เพราะเรารู้ว่าเราทำงานเพื่อคนอื่น เพื่อส่วนรวม ทำด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ อดทน ตลอดเวลาที่รับราชการมาเป็นปีที่ 20 ผมเป็นอาจารย์ที่แรกที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ปีหลังจากจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หลังจากนั้นก็สอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว มาตั้งแต่ปี 2542 ตอนนี้ก็ควบคู่การทำงานบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์กับงานสอนด้วย
3 ปีที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักคอมฯ ก็ได้ปรับปรุงระบบและเพิ่มส่วนขยายของระบบ wifi ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่ มศว องครักษ์และขยายไปที่ จ.ตาก ปรับปรุงระบบ supreme อนาคตก็กำลังจะทำเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในยุคดิจิตัลอะคาเดมีคือการปกป้องข้อมูลบุคคลให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น
รางวัลนี้มีผู้ที่เข้ารับรางวัลปีนี้รวมทั้งสิ้น 615 คน ซึ่งผมคิดว่าที่ผมได้รับรางวัลนี้น่าจะมาจากการงานที่ทำว่าได้มีประโยชน์ต่อคนอื่นหรือต่อสังคมอย่างไร ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ผมต้องให้ข้อมูลผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ คืองานวิจัยที่ผมเคยทำสมัยเรียนในต่างประเทศรับรางวัลมาคือเรื่องการนำส่งยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก ตอนนี้ก็สอนนิสิต โดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าและอัลตร้าซาวด์กระตุ้นให้เซลล์เปิดเพื่อรับยาเข้าไปได้ง่ายขึ้น ก็มีผู้นำไปใช้ได้จริงในต่างประเทศเยอะมาก ตอนนั้นก็ใช้ชีวิตเข้าออกโรงพยาบาล 3 ปีเต็มเพื่อทำงานวิจัยนี้ โชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างเพราะถ้าวันไหนหิมะตก เซลล์ก็จะตาย ก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ แต่ก็เป็นเวลาที่มีค่าและเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าทั้งทางการแพทย์ วิศวะและเภสัช ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลงานวิจัยชิ้นนี้ที่ทำให้ผมได้รับเลือกฯ เพราะมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ คือผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำด้วยความตั้งใจ ไม่หวังผลตอบแทนอะไรกลับมา ไม่ว่าจะทำให้กับใคร รางวัลนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเตือนตัวเองให้ตั้งใจทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นเหมือนที่ผมจดจำพระราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ข้าราชการว่า ให้ยึดถือความซื่อสัตย์ ความอดทน ซึ่งผมยึดถือความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อทุกคนและความมีน้ำใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอื่นใด”
นายประจวบ จั่วขั้ว ช่างฝีมือสนาม ช4 สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ตลอดชีวิตการทำงาน 30 ปีของนายช่างฝีมือสนามท่านนี้ ทุ่มเทและเสียสละงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ จนทำให้เป็นที่ประจักษ์แก่ใจของผู้ร่วมงานทุกระดับ กระทั่งผ่านการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลมาโดยลำดับ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและหน้าที่ของข้าราชการ โดยได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้
นอกจากนี้ภายในงานวันข้าราชการพลเรือนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในปีนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่การปฏิบัติ และการบรรยายหัวข้อ “การสืบสานศาสตร์พระราชา” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล


สื่อสารองค์กร ฝ่ายกิจการพิเศษ และ ภัทรพร หงษ์ทอง :ข่าว
งานเวชนิทัศน์ และ กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล : ภาพ


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 18 เมษายน 2560