รอบรั้ว มศว
 
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือ
 
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้นำ อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนชาวบ้านจากจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือ Engagement และ Enterprise ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและชุมชน และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน และจัดทำโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างสูงสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสกลนคร และเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


ข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560