รอบรั้ว มศว
 
มศว เจ้าภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน โชว์ของดี งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ไม่ทิ้งชุมชน
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาอย่างสมดุล โดยพยายามให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เกิดการประสานกันจนครบองค์ และมีดุลยภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่า เป็นภาวะยั่งยืน ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานคิดที่ต้องการให้เกิดภาวะยั่งยืน ในแง่ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และภาวะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อมวลมนุษยชาติในรุ่นต่อๆไปในอนาคต
สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษา และวิจัย โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงการพยายามนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดผ่านกลไกการประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ ดังนั้นบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ และบัณฑิตที่ถูกผลิตจากสถาบันนั้นๆ ด้วยเพราะสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และบุคลากรที่จะออกสู่ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ
ด้วยเหตุผลสำคัญดังกล่าวข้างต้น การสร้างให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับการกำหนดแนวนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ นำสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศที่สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่นได้ต่อไปในอนาคต
โดยโครงการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน Sun of Thailand (Sustainable University Network of Thailand) ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ องครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ (มศว) รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวรายงานถึงความภูมิใจและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้นำองค์ความรู้ไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและต่อยอดขยายผลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่ใช้ได้ในชีวิตจริง ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนำไปรับใช้สังคมและชุมชนนั้นส่วนใหญ่ทำร่วมกับชาวชุมชนในสังคมพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยมีที่ตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ นำนิทรรศการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ มาเผยแพร่ ผลงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จากคณะพลศึกษา / ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำผลงานที่ได้ลงพื้นที่มาเผยแพร่ อาทิ ผลิตภัณฑ์หมวกจากเศษวัสดุเหลือใช้จากฝีมือของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วย การทำยาหม่อง เป็นต้น นอกจากนี้คณะเจ้าภาพชาวเครือข่าย มศว ยังได้นำเครือข่ายจากต่างสถาบัน 23 สถาบัน นำชมมหาวิทยาลัยที่องครักษ์ จังหวัดนครยายก และเข้าเยี่ยมชมความสำเร็จของผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง เช่น เตาชีวมวล การแปรรูปเห็ดหลินจือแดงทั้งประเภทต้มน้ำดื่มและเห็ดเส้นเพื่อการปรุงอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพึงกระทำหน้าที่ในการเป็นเครือข่ายยั่งยืนร่วมกันอย่างสมดุล

ภัทรพร หงษ์ทอง/ข่าว
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล/ถ่ายภาพ


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560