Facebook
 
Inspiration หัวใจสำคัญของนิสิต มศว
 
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นโยบายด้านการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

มศว มีแนวคิดที่ชัดเจน เราเริ่มที่แรงบันดาลใจ (inspiration) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือเป็นบัณฑิต แต่คือสำหรับความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งเดินเส้นทาง มีพฤติกรรมหรือทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในด้านการศึกษา ถ้านิสิตมีแรงบันดาลใจ ว่าเมื่อเข้าสู่ มศว เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เพื่อจบไปเป็นสมาชิคที่ดีของครอบครัว เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ ก็จะทำให้การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลับเป็นเรื่องง่าย เราจะไม่เจอปัญหาในเรื่องหลักสูตรดี อาจารย์ดี บรรยากาศดีแต่เด็กหนีเรียน เราจะไม่เจอเหตุการณ์ว่าห้องสมุดดี คอมพิวเตอร์ดี แต่เด็กไม่ใช้ แรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เราจึงทำเป็นรูปธรรมโดย
1. ให้นิสิตหาคลิปของ you tube ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจต่อตัวนิสิต อาจารย์ และต่อบุคคลทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยมีรางวัลให้เล็กน้อย ใช้เวลา 2- 3 เดือนก็เรียบร้อย คลิปที่ได้รางวัลจะถูกนำไปเปิดตามกลุ่มนิสิต อาจารย์และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย
2. ให้นิสิตสร้างคลิปขึ้นเอง รางวัลจะสูงกว่าอันแรก อาจจะสัก 10,000 บาท แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
3. ภาพยนต์ที่คัดไว้แล้ว 15 เรื่อง ที่เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและอาจารย์มาจัดฉายทุกสัปดาห์ สำหรับที่ประสานมิตรจะจัดฉายที่ห้องฉายภาพยนต์ชั้น4 ส่วนที่องครักษ์จะฉายเป็นลักษณะหนังกลางแปลง
4. เชิญคนต้นเรื่องจากรายการ “คนค้นคน” มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้ง 4 ข้อ เกิดเพราะวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อให้นิสิตและบุคลากรของ มศว เกิดแรงบันดาลใจ เมื่อเขามีแรงบันดาลใจแล้ว มศว เกือบจะไม่ต้องใช้วิธีการเคเวลาเข้าเรียนสำหรับนิสิต หรือว่าเด็กเข้าห้องสมุดหรือไม่หนีไปเที่ยวกลางคืนหรือไม่ แรงบันดาลใจจะเป็นภูมิคุ้มกันตัวที่สำคัญมาก ทั้งนี้ก็จะต้องมีการปรับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกันไปด้วย เช่น การปรับปรุงห้องสมุด การปรับปรุงห้องน้ำ การเพิ่มความเร็ซของระบบอินเตอร์เน็ต ปรับสภาพแวดล้อมให้นิสิตรู้สึกสนุกไปกับการเรียน สนุกกับการใช้ชีวิต สร้างบรรยากาศ เช่น ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการปิดแสงสว่างที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ จาก 20.00 น. เป็น 23.00 น. เพราะนิสิตเหล่านี้ยังคงมีกิจกรรมของเขา เช่น การซ้อมลีดเดอร์ และกำลังพิจารณาจัดสร้างโรงภาพยนต์เล็กๆ ที่องครักษ์ เพราะมีเด็กอยู่หอพักนี้ถึง 5,000 คน

ขณะนี้กำลังคิดจะเปิดแหล่งชุมนุมของนักศึกษาจะเป็นลักษณะเหมือนผับ แต่ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีการสูบบุหรี่ ไม่มีการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสม เครื่องดื่มที่นี้จะเป็นน้ำผลไม้ มีนม มีเพลงให้ฟัง แต่มีบรรยากาศอย่างที่วัยรุ่นต้องการเพื่อตรึงเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่เล่นกีฬา หรือบางพวกที่ชอบไปเตร่ๆ อยู่นอกมหาวิทยาลัยในตอนเย็นๆ เพื่อให้กลับเข้ามาอยู่ข้างใน นี่ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ อาจารย์พร้อม เด็กตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศความดีของเด็กจะมาก่อนความเก่งหรือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยซ้ำ


 
แหล่งข้อมูล :: Facebook   ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2555