ระบบพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
         slip เงินเดือนพนักงาน https://ess.swu.ac.th/fmLogin
         Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
         หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
         ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
         หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (คุณกนกวรรณ วิเชียร เบอร์ติดต่อภายใน 12688)
         การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามบัญชีขั้นต่ำขั้นสูงใหม่ (ปรับ 4%)          การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนเมษายน พ.ศ.2554