Username :   Password :     
CC Services : Computer Center Services
::: Main Menu :::

โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำปี

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำ โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำปี ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ จำนวนประมาณ 3,000 เครื่อง โดยจะดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสภาพการใช้งานทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • ตรวจเช็คไวรัสคอมพิวเตอร์ พร้อมลงโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
  • ตรวจเช็คระบบ Network บนเครือข่ายบัวศรี
  • แนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ
  • โดยสำนักคอมพิวเตอร์จะติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและติดหมายเลขกำกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการขอรับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์ในครั้งต่อไป พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อรวบรวมทำเป็นสถิติ ทั้งนี้จะมีนิสิตจำนวนหนึ่งเข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ มีประสบการณ์ และรู้จักการทำงานเป็นทีม