ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

แจ้งทำการปิดให้บริการระบบเครือข่ายทั้งหมด


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม แจ้งผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มศว ทุกท่านทราบ
เนื่องด้วยทางสำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center (เป็นการเร่งด่วน)
ในวันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น.
ส่งผลให้ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และโทรศัพท์ IP Phone ของประสานมิตรไม่สามารถใช้งานได้
ส่วนองครักษ์ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ
จีงแจ้งเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ดูแลระบบ

E-mail ผู้ประกาศ   pakpoom@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 6 เมษายน 2558    เวลา  10:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005