ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบ Eduroam ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากระบบ Server ขัดข้องทำให้ระบบ VM ของ Eduroam ขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Eduroam ได้

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 20 มีนาคม 2561    เวลา  15:40 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005