ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ UniNet ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องด้วยสายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ UniNet เกิดความชำรุดเสียหาย จึงทำให้ มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ภายในทั้งหมด สำนักคอมพิวเตอร์ จึงดำเนินการเร่งจัดหาสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ มศว องครักษ์ ในระหว่างการรอให้ UniNet ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเช่าและติดตั้ง Private Link เพื่อทดแทนเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ชำรุด และจะสามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน 1 สัปดาห์

สำนักคอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 29 ธันวาคม 2561    เวลา  07:30 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005