ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายไฟฟ้าแรงสูงกระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาสตร์


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา หม้อแปลงระเบิด
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เกิดเหตุสายไฟฟ้ากระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาตร์ ส่งผลให้บางหน่วยงาน บางคณะไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานเครือข่ายและโทรศัพท์ VoIP ได้ เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองทำงานปกติ ห้อง Data Center ปกติ Link ระหว่างประสานมิตร - องครักษ์ ปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   syumporn@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 24 กันยายน 2562    เวลา  14:15 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005