ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท TrueMove H มีปัญหาใช้งานไม่เสถียร


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัทTrueMove H ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ยังมีปัญหาใช้งานไม่เสถียร สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประสานงานให้ทางบริษัท TrueMove H เข้ามาแก้ไข บริษัททรูแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขในวัน 24 ก.ย. 2563 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 23 กันยายน 2563    เวลา  08:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005