ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหา ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน รวมทั้งระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบางระบบได้ แต่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ขณะนี้สำนักคอมพิวเตอร์ กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
--------------------------------
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 28 กรกฎาคม 2560    เวลา  09:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005