ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากระบบ server ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักคอมพิวเตอร์

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 2 กรกฎาคม 2560    เวลา  09:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005