ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากระบบ server ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหา เนื่องไฟฟ้าของอาคารดับ ทำให้อุปกรณ์ของระบบสตอเรจเสีย ส่งผลให้ระบบ server ไม่สามารถใช้งาน จึงแจ้งให้บริษัทที่ขายอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม และกู้คืนข้อมูลของระบบ server ต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 2 กรกฎาคม 2560    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 2 กรกฎาคม 2560    เวลา  10:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005