ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี



Topic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ขอแจ้งปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยชั่วคร...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์22 ก.ย. 2561



Topic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
ขอแจ้งปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก ชั่วค...การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 4.0
การเชื่อมโยงระบบภายในขัดข้อง ระหว่างองค์รักษ์ และประสานมิตรสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 6.0
สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ Un...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet12 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 43.30
สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ U...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet29 ธ.ค. 2561 8 ม.ค. 2562 245.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561 0.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป13 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 45.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน อาคาร3 อาคารประสานมิตร ที่ชั้น2,3ปัญหาทั่วไป6 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561 3.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป2 พ.ย. 2561 2 พ.ย. 2561 2.45
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป2 พ.ย. 2561 2 พ.ย. 2561 2.15
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่หอสมุดกลาง ชั้น4,5ปัญหาทั่วไป29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561 1.15
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005