ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงซอ
ฟแวร์ระบบของอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Main Switch) ที่ มศว
ประสานมิตร

การแก้ปัญหา update เรียบร้อย

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 27 มิถุนายน 2563    เวลา  16:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 27 มิถุนายน 2563    เวลา  17:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005