ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไฟฟ้าดับ และเครื่องสำรองไฟฟ้าเสีย


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าเสียทำให้เมื่อไฟฟ้าอาคารดับทำให้ห้อง server ดับไปด้วย

การแก้ปัญหา ได้ดำเนินการไปเปิดอุปกรณ์ server และอุปกรณ์เครือข่าย ให้กลับมาใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 29 กันยายน 2560    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 29 กันยายน 2560    เวลา  13:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005