ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตรขาด


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตรขาด ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ (IP Phone)ในอาคารต่างๆใช้งานไม่ได้ ดังนี้
1. อาคารคณะพลศึกษา
2. อาคารคณะศึกษาศาสตร์
3. อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
4. อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
5. อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
6. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
7. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
8. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก และสระแก้ว
9. อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ตึกริมน้ำ)
10. อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกริมน้ำ)
11. อาคารประสานมิตร
12. ลิงก์เชื่อมต่อระหว่างประสานมิตรและองครักษ์

ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมสัญญาณดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
———————————————
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การแก้ปัญหา ดำเนินการปรับเปลี่ยน core ของสาย fiber optic และทำการตรวจสอบ core ของสาย fiber optic ที่คงเหลือ เพื่อที่รองรับการใช้งานต่อไป

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 13 พฤศจิกายน 2560    เวลา  16:21 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 14 พฤศจิกายน 2560    เวลา  12:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 19 ชั่วโมง 39 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005