ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารคณะศึกษาศาสตร์ขาด


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารคณะศึกษาศาสตร์ขาด ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ (IP Phone)ในอาคารต่างๆใช้งานไม่ได้ ดังนี้
1. อาคารคณะพลศึกษา
2. อาคารคณะศึกษาศาสตร์
3. อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
4. อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ตึกริมน้ำ)
5. อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกริมน้ำ)

การแก้ปัญหา ดำเนินการปรับย้าย core ของสาย fiber optic ไปใช้แนวทางอื่นก่อน เพื่อรอการตรวจอสอบสาย fiber optic อีกครั้ง

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 11 พฤศจิกายน 2560    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 13 พฤศจิกายน 2560    เวลา  11:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 51 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005