ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ภายในอาคารนวัตกรรมสื่อสารสังคม และอาคารมนุษยศาสตร์ (อาคารใหม่) ระบบอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้องมาจากอาคารศึกษาศาสตร์ ส่งผลให้สวิทปลายทางไม่สามารถเชื่อมต่อได้

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์เข้ามาดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สวิทหลัก ของอาคารมนุษศาสตร์ เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิกปกติของอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 30 มีนาคม 2561    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 30 มีนาคม 2561    เวลา  11:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005