ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบ wise@AIS ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากระบบ wise@AIS ขัดข้องโดยไม่สามารถlogin ใช้งานได้เบื้องต้น ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษํท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
โดยแจ้งปัญหาเบื้องต้นของการใช้งานระบบ เพื่อเร่งแก้ไขให้ทันต่อการใช้งาน

การแก้ปัญหา เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ได้เร่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกิดการขัดข้องภายในระบบ ได้ทำการแก้ไขและกลับมาใช้งานระบบwise@AIS และ Eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   @swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 5 มิถุนายน 2561    เวลา  08:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 5 มิถุนายน 2561    เวลา  10:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005