ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

server ระบบ eduroam ไม่ตอบสนอง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม server ระบบ eduroam ไม่ตอบสนองการทำงาน

การแก้ปัญหา server ระบบ eduroam ไม่ตอบสนองการทำงาน จึงทำการ reboot ระบบ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 26 มิถุนายน 2561    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 26 มิถุนายน 2561    เวลา  08:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 0 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005