ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง อาคาร 33 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ที่เชื่อมต่อไปยังอาคาร 16 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ โดยมีกระทบหลายอาคาร

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบสายไฟเบอร์เชื่อมต่อระหว่างอาคาร พบว่าสายไฟเบอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ขาดระหว่างทาง ส่งผลให้เชื่อมต่อไม่ได้ จึงทำการเปลี่ยนไฟเบอร์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอาคาร เส้นใหม่ เบื้องต้นกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 2 พฤศจิกายน 2561    เวลา  13:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 2 พฤศจิกายน 2561    เวลา  15:45 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 15 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005