ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน อาคาร 18 อาคารกายวิภาคศาสตร์ ที่เชื่อมต่อมายังอาคาร2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ภายในเนื่องจาก สายไฟเบอร์ของ true ที่เชื่อมต่อ ระหว่างอาคารขาด ส่งผลให้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบสายไฟเบอร์ ระหว่างอาคาร จึงทำการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อ จากเดิมไปยังอาคารคณะมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนไปใช้จุดเชื่อมต่อ อาคาร15 อาคารคณะแพทยศาสตร์แทน และทำการสั่งซื้อสายไฟเบอร์ที่ใช่เชื่อมต่อใหม่ จึงทำให้ล่าช้าในการใช้งาน เบื้องต้นกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 13 พฤศจิกายน 2561    เวลา  13:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 15 พฤศจิกายน 2561    เวลา  10:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 45 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005