ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ภายในอาคาร 35 อาคารประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ภายในอาคาร

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบสวิทเชื่อมต่อภายในอาคาร จึงทำการรีบูทสวิท เบื้องต้นกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 20 พฤศจิกายน 2561    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 20 พฤศจิกายน 2561    เวลา  08:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 0 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005