ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ UniNet มีการปรับปรุงเครือข่าย


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฝ่ายบริหารเครือข่ายสารสนเทศ จะได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น. ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 24:00 น.
ทั้งนี้ มศว องครักษ์ เชื่อมต่อตรงกับโหนดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น. ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 24:00 น.
สำนักคอมพิวเตอร์จึงขออภัยในความไม่สะดวก มาณที่นี้ค่ะ

การแก้ปัญหา ขณะนี้สามารถเชื่อมต่อระหว่าง มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์ ใช้งานได้ตามปกติ ผู้ใช้งานสามารถใช้ะบบสารสนเทศภายในของมหาวิทยาลัยและระบบโทรศัพท์ได้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 12 มกราคม 2562    เวลา  18:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 14 มกราคม 2562    เวลา  13:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 43 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005