ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

การเชื่อมโยงระบบภายในขัดข้อง ระหว่างองค์รักษ์ และประสานมิตร


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ขณะนี้ วงจรเช่า100 Mbps ระหว่าง มศวประสานมิตร และ มศว องครักษ์ เกิดปัญหา ทำให้ใช้งานเชื่อมโยงระบบภายในและโทรศัพท์ ขัดข้อง กำลังประสานงานแก้ไขปัญหากับผู้ให้บริการวงจร
สำนักคอมพิวเตอร์ ขออภัยในความไม่สะดวก

การแก้ปัญหา ขณะนี้วงจรเช่า 100 Mbps ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์ ใช้งานได้ตามปกติ ผู้ใช้งานสามารถใช้ะบบสารสนเทศภายในของมหาวิทยาลัยและระบบโทรศัพท์ได้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 14 มกราคม 2562    เวลา  07:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 14 มกราคม 2562    เวลา  13:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 6 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005