ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบ Wise-Host ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ระบบขัดข้องเกิดมาจากการทำงานในส่วนของตัว VM ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน wise-psm ได้

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ามาดำเนินการ start การทำงานของระบบ เพื่อเปิดการใช้งาน VM ระบบ Wiseสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  07:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  07:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 0 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005