ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายไฟเบอร์ออพติคระหว่างอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กับห้องคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 16 ชำรุด


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เรียนผู้ใช้บริการ เครือข่ายบัวศรี

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ Fiber Optic ระหว่างอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กับ อาคาร 16 (ห้องคอมพิวเตอร์กลาง) ชำรุด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2562 ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ที่ผ่านมา

ส่งผลให้พื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
- อาคาร นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
- อาคาร บริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
- อาคาร คณะสังคมศาสตร์
- ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน)
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (จ.ตาก, จ.สระแก้ว, อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่)
และระบบเครือข่ายไร้สายของบริษัท true (WiSE@true)

หากผู้ใช้บริการมีความต้องการเร่งด่วนที่จะใช้งานระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย ขอให้ใช้งานระบบ VPN ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก (3G, 4G หรืออื่นๆ)
http://vpn.swu.ac.th

ขณะนี้สำนักคอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติ
หากดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักคอมพิวเตอร์

E-mail ผู้ประกาศ   mahuttha@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 27 พฤษภาคม 2562    เวลา  12:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005