ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงซอ
ฟแวร์ระบบของอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Main Switch) ที่ มศว
ประสานมิตร

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 27 มิถุนายน 2563    เวลา  16:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005