ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายของบริษัท TrueMove H ที่อยู่ภายใน มศว องครักษ์ ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ด้วยระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายของบริษัท TrueMove H ที่อยู่ภายใน มศว องครักษ์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลกระทบกับสัญญานเครือข่ายไร้สาย @TrueMove H, @TRUEWIFI, eduroam บางส่วนที่กระจายสัญญานด้วยอุปกรณ์ของบริษัท true เบื้องต้นสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการประสานงานและติดตามให้บริษัทเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว พื้นที่ได้รับผลกระทบ ภายในมศว องครักษ์ ทั้งหมด


E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 20 กันยายน 2563    เวลา  08:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005