ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.2564


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่ส่วนพัฒนากายภาพแจ้งเรื่อง ดับกระแสไฟฟ้าบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณประตู 1 เพื่อทำการตัดกิ่งไม้ที่พาดเสาไฟฟ้า ซึ่งมีผลทำให้ไฟฟ้าดับที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เริ่ม 8.30 – 16.00น.
ส่งผลกระทบให้อาคารและพื้นที่ส่วนต่อขยายของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับอาคารนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้
ประกอบด้วย
1. อาคารคณะสังคมศึกษา
2. อาคารคณะศึกษาศาสตร์
3. อาคารคณะพลศึกษา
4. อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
5. อาคารประสานมิตร (อาคาร 3)
6. วิทยาลัยโพธิวิชาลัย (จ.สระแก้ว)
7. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (จ.ตาก)
8. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (จ.เชียงใหม่)
9. โรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี
10. เครือข่าย Wireless ais
11. เครือข่าย Wireless True
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 23 มกราคม 2564    เวลา  08:30 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005